W Zakonie Cysterskim wspominamy dzisiaj wszystkich zmarłych, którzy w ciągu swojego ziemskiego życia naśladowali Chrystusa Pana żyjąc według Reguły św. Benedykta. Jest to wielka rzesza mnichów i mniszek, a także wiernych świeckich, inspirujących się duchowością, u której początku leży myśl św. Benedykta wyrażona w napisanej przez niego Regule.

Łacińska nazwa dzisiejszego wspomnienia brzmi: Commemoratione omnium defunctorum qui sub Regula SPN Benedicti militaverunt, czyli wspomnienie wszystkich zmarłych, którzy walczyli pod Regułą świętego Ojca Naszego Benedykta. Na uwagę zasługuje użycie słowa: walczyli. Oddaje ono w jakiś sposób charakter powołania monastycznego.

Według św. Benedykta życia w klasztorze jest nieustanną walką. Mnich to żołnierz Jezusa Chrystusa, którego serce i umysł są nieustannie gotowe do walki o święte posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Polem tej walki jest codzienny wysiłek w nieuleganiu słabości i pokusie pójścia łatwiejszą drogą.

Powstała ok. 540 roku Reguła św. Benedykta stała się chlebem poprzednim dla wielu pokoleń mnichów. Poprzez liczne tłumaczenia, komentarze i oparte na niej medytacje do dziś stanowi zasadniczą część monastycznego dziedzictwa, a jej główne idee głęboko przeniknęły całą historię i duchowość Zachodu. Przez całe stulecia mnisi kierowali się zawartymi w niej zasadami. Czerpali z niej „życie” i wskazania umożliwiające dotarcie do Boga na drodze wiary i codziennej walki o wierność przyjętym zobowiązaniom. Reguła jest przekazywana w klasztorach z pokolenia na pokolenie, starsi bracia stają się jej nauczycielami dla młodszych adeptów cysterskiego życia. To starsi poprzez słowo wyjaśnienia i przykład przekazują młodszym znaczenie słów zawartych w Regule, są jej pierwszymi i podstawowymi nauczycielami. Tą drogą, jak zaznaczają dokumenty Zakonu, Reguła przechodzi z pokolenia w pokolenie, z ręki do ręki, z serca do serca.

Dziś, wspominając wszystkich zmarłych, którzy walczyli pod Regułą św. Benedykta, ufnie modlimy się o dar wiecznego życia dla nich, prosząc, by Bóg zmiłował się nad swoimi sługami i służebnicami, mnichami i mniszkami i włączył ich do grona swoich świętych w niebie.

fr. Bruno OCist
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl