Sław języku tajemnicę

Ciała i Najdroższej Krwi

którą jako łask krynicę

wylał w czasie ziemskich dni

Ten co matkę miał dziewicę

Król narodów godzien czci.

 

Z panny czystej narodzony

posłan zbawić ludzki ród

gdy po świecie na wsze strony

ziarno Słowa rzucił w lud

wtedy cudem niezgłębionym

zamknął swej pielgrzymki trud.

 

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Kościół w szczególny sposób rozważa tajemnicę Ciała i Krwi Zbawiciela w Eucharystii, a ściślej – ustanowienie Sakramentu Ołtarza. Co prawda, właściwym dniem ustanowienia tego sakramentu jest Wielki Czwartek, ale groza i cierpienia zbliżającego się Wielkiego Piątku, nie pozwalają w tym dniu na okazywanie uczucia radości. Dlatego uroczystość Bożego Ciała, ustanowione w pierwszy czwartek po zakończeniu okresu Wielkanocnego, przepełnia radość wobec największego daru, jaki Chrystus dał Kościołowi – Eucharystii. ,,Pod postaciami chleba i wina pozostawił nam swoje Ciało i Krew jako pokarm i napój, i jako wiecznie trwającą tak wielkiej łaski nam danej. O drogocenna i zbawcza uczto, godna czci i pełna słodyczy! Cóż może być cenniejszego od niej? Za dawnego Przymierza spożywano mięso cielców i kozłów, obecnie zaś sam Chrystus staje się naszym pokarmem. Cóż więc może być cudowniejszego niż ten sakrament? Ponad wszystkie inne jest on źródłem życiodajnej mocy, oczyszcza z grzechów, pomnaża cnoty, obdarza obfitością duchowych łask” - napisał św. Tomasz z Akwinu, podkreślając również: ,,Tę nieskończoną miłość swoją Chrystus pragną przelać w serca wiernych, i w tym celu ustanowił ten sakrament, gdy wraz z uczniami spożywał ostatnią wieczerzę, tuż przed odejściem z tego świata do Ojca. Ustanowił go jako trwałą pamiątkę swej męki, pamiątkę spełniającą dawne obietnice, największy ze wszystkich jego cudów; miała być ona pociechą dla tych, których zasmuciło Jego odejście ze świata”.

 

W noc ostatnią przy wieczerzy

z tymi których braćmi zwał

pełniąc wszystko jak należy

czego przepis prawny chciał

Sam dwunastu się powierzył

i za pokarm z rąk Swych dał.

 

Słowem więc Wcielone Słowo

chleb zamienia w Ciało swe

wino Krwią jest Chrystusową

darmo wzrok to widzieć chce

tylko wiara Bożą mowa

pewność o tym w serca śle.

 

Doktor Anielski, gdyż i tak tytułowano św. Tomasza, ułożył całe oficjum na Boże Ciało z polecenia papieża Urbana IV w 1264 r., a jego perłami stało się 5 hymnów eucharystycznych, w tym najsłynniejszy z nich - ''Pange Lingua Gloriosi'', czyli cytowany ''Sław języku tajemnicę'', będący pieśnią poetycką o dogmatycznym znaczeniu, zawierającą głęboką naukę o Eucharystii.

Tradycją uroczystości Bożego Ciała jest procesja, której nieodłącznym elementem są cztery ołtarze, przy których odczytuje się przyporządkowane perykopy ewangeliczne. Według pierwotnej symboliki, owe ołtarze powinny być ustawione w kierunku czterech stron świata, a istotą całej procesji staje się myśl – Chrystus jako Król ma panować na całym świecie.

Procesja Bożego Ciała, wychodząc na ulice wsi i miast, ma pokazać również inną, głęboka prawdę. Czy Eucharystia jest zastrzeżona wyłącznie dla wiernych, a chrześcijanie są jej jedynymi posiadaczami, ciesząc się nią we własnym gronie? Czy raczej są jej misjonarzami, a wychodząc poza mury świątyń ukazują swój największy skarb, realizując zalecenie Chrystusa, aby apostołowie szli również do pogan. Czy wersety ewangeliczne, tak mocno łączone w kultem eucharystycznym – słowa kobiety kananejskiej (Mt 16, 21 – 28) czy setnika (Mt 8, 5 – 13) - nie zostały wypowiedziane przez pogan? Myśl ta jest wciąż aktualna – wobec coraz mocniej zlaicyzowanego świata.

Ostanie wersety ''Sław języku tajemnicę'' jaśniejąc geniuszem św. Tomasza, na stałe zespalając się z chrześcijańską pobożnością eucharystyczną:

 

Przed tak wielkim Sakramentem

upadajmy wszyscy wraz

niech przed Nowym Testamentem

starych praw ustąpi czas

co dla zmysłów niepojęte

niech dopełni wiara w nas

 

Bogu Ojcu i Synowi

od po wszystkie nieśmy dni

niech podaje wiek wiekowi

hymn tryumfu dzięki czci

a równemu Im Duchowi niechaj

wieczna chwała brzmi. Amen.Tekst i zdjęcia - fr. W.M.

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl